Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

INHOUDSOPGAVE

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Schadeloosstelling in geval van schending van rechten van derden
 9. Toepasselijk recht
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") van MNM Marketing OG (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen en/of diensten. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon voor wie de rechtshandeling geen deel uitmaakt van de exploitatie van zijn of haar bedrijf. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid voor wie de rechtshandeling deel uitmaakt van de uitoefening van zijn bedrijf.

2) SLUITING VAN HET CONTRACT

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten in het winkelmandje door te klikken op de knop "bestelling met kosten", waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De klant ontvangt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling van de verkoper een geautomatiseerde ontvangstbevestiging van de bestelling. Dit is geen aanvaarding van het aanbod. De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien de klant "PayPal Express" als betalingsmethode kiest tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de Verkoper het aanbod van de Klant te aanvaarden op het moment dat de Klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten, in afwijking van artikel 2.3.

2.5 De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bv. per e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden nadat de Klant zijn bestelling samen met deze Algemene Voorwaarden heeft verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de Verkoper en kan hij gratis door de Klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens, op voorwaarde dat de Klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de Verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop "bestelling met kosten" klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Alleen de Duitse en Nederlandse talen zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.9 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn belast met de afhandeling van de bestelling, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) HERROEPINGSRECHT

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De klant kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden, die meteen aan het begin van het bestelproces in de onlinewinkel van de verkoper worden aangegeven.

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst.

4.4 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als de betalingsmethode "PayPal" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

4.6 Indien voor de betalingswijze koop op rekening wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan aan Klarna AB, Sveavägen 46,11134 Stockholm, Zweden (www.klarna.de), tenzij anders is overeengekomen. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Klarna AB. Indien de klant na een kredietcontrole gebruik mag maken van de betalingsmethode aankoop op rekening, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met Klarna AB, aan wie de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant Klarna AB alleen betalen met kwijtschelding van de schuld. Bovendien zijn in dit verband de Algemene Voorwaarden van Klarna AB van toepassing, die de klant in het kader van het bestelproces kan oproepen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.7  Indien voor de betaalwijze met kredietkaart via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

5) LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1Levering geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het leveringsadres kan niet meer worden gewijzigd zodra de goederen zijn verzonden. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afhandeling van de probleemloze levering. In afwijking hiervan is, indien voor de betalingswijze PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal bij de betaling gedeponeerde afleveradres bepalend. 6.4.

5.2Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending (inclusief de kosten voor het product). Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien de klant tijdelijk verhinderd was het pakket in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de klant een redelijke tijd van tevoren in kennis had gesteld van de levering.
Indien de klant het herroepingsrecht geldig uitoefent, is de bepaling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourzending en de daarmee gepaard gaande kosten.

5.3Annulering na verzending en vóór aankomst van het pakket door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk, aangezien het pakket tijdens het vervoer niet kan worden tegengehouden. Herroeping is pas mogelijk 14 dagen na aankomst van het pakket bij de klant.

5.4Wat gebeurt er als acceptatie wordt geweigerd of als de klant het pakket niet op tijd (binnen de aangegeven afhaalperiode) ophaalt bij de aangegeven Pick Up Shop? Indien u weigert het pakket in ontvangst te nemen of het pakket niet afhaalt nadat het reeds verzonden is, behouden wij ons het recht voor 85% van de aankoopprijs in te houden wegens logistieke kosten of kosten die gemaakt zijn voor het verzenden van de bestelling. De klant heeft echter recht op 1 gratis vervanging of een directe terugbetaling van 15%. De klant beslist of hij aanspraak maakt op een gratis vervanging of kiest voor een terugbetaling van 15%.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs en alle bijkomende kosten en uitgaven volledig zijn betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel gebreken vertoont, zijn de bepalingen van de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieaanspraken.

7.3Als uw product(en) niet binnen nog eens 10 werkdagen na de geschatte levertijd (5-10 werkdagen vanaf de datum van verzending) aankomt (aankomen) - d.w.z. dat de levering (niet) binnen 20 werkdagen na verzending plaatsvindt - beschouwen wij de levering als "Verloren onderweg" en zullen wij hetzelfde product/de gehele verloren bestelling op kosten van het Bedrijf opnieuw aan u leveren.

8) SCHADELOOSSTELLING IN GEVAL VAN SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN

Indien de Verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook verplicht is de goederen volgens bepaalde specificaties van de Klant te verwerken, dient de Klant ervoor te zorgen dat de inhoud die de Klant met het oog op de verwerking aan de Verkoper ter beschikking stelt, geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bv. auteursrechten of merkrechten). De klant vrijwaart de verkoper tegen vorderingen van derden die dezen tegen de verkoper kunnen instellen in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit verband draagt de klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ten belope van het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering door een derde is de klant verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.

9) TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Indien de klant optreedt als ondernemer in de zin van artikel 1.2, is het recht van de staat waar de verkoper zijn statutaire zetel heeft van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien de statutaire zetel van de verkoper.

9.2 Indien de klant optreedt als consument in de zin van artikel 1.2, is het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien de verblijfplaats van de klant.

10) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.